41 MËSUES TË TJERË TRAJNOHEN PËR TË BËRË MËSIMIN MË TËRHEQËS, SIPAS ‘MËNYRAVE TË REJA’