Drejtimet

Shkolla Gjergj Canco ofron 2 drejtime mësimore dhe 8 profile mësimore.