Elektromekanik

Profil në drejtimin mësimor Elektroteknikë

Niveli II

Qëllimet e profilit

Qëllimi kryesor i arsimit profesional në profilin “Elektromekanik”, niveli II, tё drejtimit
“Elektroteknik”, është “zhvillimi i personalitetit të nxënësve për të jetuar në përshtatje me
botën që i rrethon dhe përgatitja e punonjësve të kualifikuar për instalimin, montimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjeve elektromekanike, apo për krijimin e një biznesi privat në këtë
fushë”.Për të realizuar këtë, shkolla profesionale u krijon nxënësve:

 • mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë;
 • mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë,
  shprehitë, qëndrimet dhe vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe
  përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;
 • mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në
  përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi;
 • mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të
  perspektivës, që lidhen me kualifikimin profesional përkatës;
 • mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional,
  aftësitë sipërmarrëse, si dhe vlerat morale;
 • mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht, për të përballuar vështirësitë që
  do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale;
 • mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së
  punës.

Kompetencat e përgjithshme

Në përfundim të arsimit profesional në profilin “Elektromekanik”, niveli II, nxënësi do të
zotërojë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:

 • Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e
  ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.
 • Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të
  informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.
 • Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më
  efektive dhe më efiçente.
 • Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të
  ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror.
 • Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e
  integrimeve lokale e rajonale.
 • Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij.
 •  Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij.
 • Të organizojë drejt procesin e të nxënit të tij dhe të shfaqë gadishmërinë dhe vullnetin
  për të nxënë gjatë gjithë jetës.
 • Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e
  objektivave të pranuara.
 • Të vlerësojë dhe vetvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe
  çuar më tej arritjet e tij.

Kompetencat profesionale

Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Elektromekanik”, niveli II,
nxënësi do të jetë i aftë të zhvillojё mё tej kompetencat profesionale tё fituara nё nivelin I, si
dhe tё ushtrojë kompetenca tё tjera profesionale, si më poshtë:

 • Tё konceptojё planin pёr hapjen e njё bisnesi tё vogёl nё veprimtaritё profesionale të
  elektromekanikut.
 •  Tё kryejё llogaritje tё thjeshta ekonomike qё lidhen me veprimtaritё profesionale të
  elektromekanikut.
 • Të bëjë organizimin e vogël të punës në punimet e riparimeve të pajisjeve
  elektromekanike
 • Të interpretojë, plotësojë dhe përgatisë dokumentacionin teknik në elektromekanikë.
 • Të zbatoje standartet teknike në elektromekanikë
 • Të kryejë punime të mirëmbajtjes elektromekanike
 • Të kryejë punime riparimi me anë të ngjitjes dhe saldimit
 • Të kryejë punime mirëmbajtjeje dhe riparimi të elektropompës, makinës larëse të
  rrobave, makinës larëse të enëve dhe kondicionerit
 •  Të kryejë diagnostikimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e makinave elektrike
 • Të kryejë realizimin praktik të komandimit të motorit elektrik një dhe tre fazor
 • Të përdorë dhe mirëmbajë veglat, pajisjet dhe materialet e punës së elektromekanikut
 • Të kryejë saktë veprimet kryesore për të dhënë ndihmën e shpejtë
 • Të zbatojë standardet e profesionit të eektromekanikut gjatë kryerjes së punimeve
 • Të zbatojë rregullat e sigurisë në punë e të mbrojtjes së mjedisit.

Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm

Përfundimi me sukses i arsimit profesional nё profilin “Elektromekanik”, niveli II, e pajis
nxënësin me çertifikatën e punonjësit të kualifikuar në këtë profil profesional. Ky kualifikim
i jep nxënësit mundёsinë që t`i drejtohet tregut të punës për punësim nё të gjitha bisneset që
disponojnë pajisje elektromekanike, në pikat e tregëtimit të tyre, në pika servisi të pajisjeve
elektroshtëpiake dhe elektromekanike, si dhe në veprimtari të tjera që veprojnë në drejtimin
e elektroteknikës. Gjithashtu, nxënësi mund të vetëpunësohet në kuadrin e një biznesi
individual në fushën e mirëmbajtjes dhe riparimit të pajisjeve elektromekanike.
Me përfundimin e këtij niveli, nxënësi ka mundësi për vazhdimin e arsimimit në nivelin III
(teknik/manaxherial) të arsimit profesional (njëvjeçar) nё drejtimin “Elektroteknik”, pёr tё
fituar diplomёn e “Maturës shtetërore profesionale”, me mundësi për vazhdimin e studimeve
universitare dhe pas të mesmes.