ELEKTRONIKË

Në shkollën "Gjergj Canco", nxënësit mund të ndjekin një nga profilet:

Rreth drejtimit

Drejtimi Elektronikë i ndihmon nxënësit e shkollës për të zhvilluar njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të punuar në nivele fillestare apo teknike të mesme në fushën e telekomunikacionit, transmetimeve radio-televizive e riparimeve të pajisjeve elektronike.
Në lëndët profesionale, e sidomos gjatë praktikave profesionale në biznese, nxënësit marrin njohuri dhe trajnohen mbi:

  • Parimet bazë të telekomunikacionit dhe transmetimit audiovizual
  •  Instalimet e sistemeve të ndryshme të komunikimit
  • Shfrytëzimin e telefonisë mobile dhe Wireless
  • Instalimet e sistemeve të ndryshme të transmetimit audioviziv
  • Mirëmbajtjen dhe riparimet në pajisjet e telekomunikacionit dhe të transmetimit audioviziv
  • Burimet e ndryshme të ushqimit të pajisjeve
  • Riparimin e skemave të ndryshme të komandimit
  • Ndërtimin e rrjetit LAN dhe mikrotikut
  • Llogaritjet ekonomike për shërbimet përkatëse dhe menaxhimin e një aktiviteti në sektorin përkatës
  • Standartet teknike, rregullat e sigurisë dhe parimet e etikës të profesionit të teknikut elektronik.

E ardhmja e profesionit:

Ndryshim i vazhdueshëm i teknologjisë nxit nevojën për pajisje të reja, ndërkohë që të vjetrat zëvëndësohen apo dalin krejtësisht jashtë funksionit (psh. Faxi). Pavarësisht kësaj, nevoja për Teknikët me eksperiencë në kualifikimet elektronike do të jetë gjithnjë e më e lartë. Që të jenë të punësueshëm në cdo kohë, ju duhët jo vetëm specializimi por edhe përditësimi i vazhdueshëm më teknologjitë e reja.

Struktura e Kursit: 2+1+1

Përfundimi me sukses i nivelit të parë (klasës së 11-të) në drejtimin “Elektonikë ”, e pajis nxënësin me certifikatën e punonjësit gjysmë të kualifikuar Ndihmës/e”.

Pas nivelit të parë, nxënësi mund të vazhdojë studimet në nivelin e dytë  në një nga profilet e këtij drejtimi, ku pajiset me certifikatën Punonjës/e i/e  kualifikuar”.

Nxënësi mund të vazhdojë studimet në  nivelin e tretë (klasa e 13-të), ku pajiset me diplomën e maturës shtetërore profesionale, si dhe me certifikatën e titullit Teknik/e”.