Elektroteknikë e integruar me elektronikë

Në shkollën "Gjergj Canco", nxënësit mund të ndjekin një nga profilet:

Rreth drejtimit

Në përfundim të arsimit profesional në drejtimin “Elektroteknik” niveli I, nxënësi do të jetë i aftë të ushtrojë kompetencat profesionale si më poshtë:

 • Të organizojë vendin e punës.
 • Të përdorë dhe mirëmbajë mjetet dhe materialet e punës.
 • Të respektojë standardet e profesionit.
 • Të respektojë rregullat e higjienës dhe të mbrojtjes së mjedisit.
 • Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik
 • Të kryejë saktë veprimet kryesore për të dhënë ndihmën e shpejtë.
 • Të lexojë skemat e thjeshta elektrike dhe elektronike.
 • Të vizatojë skemat e thjeshta elektrike dhe elektronike.
 • Të interpretojë dokumentacionin teknik të profesionit.
 • Të kryejë matje dhe kontrolle për veprimtarinë e elektroteknikës.
 • Të bëjë përzgjedhjen e materialeve, veglave dhe pajisjeve të punës.
 • Të kryejë punime të ndryshme axhusterike për veprimtarinë e elektroteknikës.
 • Të bëjë kuotimet për instalimet elektrike
 • Të hapë kanale, fole dhe vrima në mure, për instalime elektrike dhe telefonike.
 • Të kryejë instalime të elementeve të skemave elektrike.
 • Të kryejë riparimin e transformatorit njëfazor.
 • Të kryejë riparimin e ushqyesve të thjeshtë
 • Të kryejë riparimin e motorëve asinkron njëfazorë të pajisjeve elektroshtëpiake
 • Të kryejë instalimin e rrjetit të internetit dhe telefonisë brenda dhe jashtë murit
 • Të realizojë skema të ndryshme me tranzistorë dhe me qarqe të integruara
 • Të shtrojë kabllot e tensionit të ulët në tokë.

Struktura e Kursit: 2+1+1 vite

Përfundimi me sukses i kualifikimit profesional “Elektroteknikë”, niveli I, e pajis nxënësin me certifikatën e punonjësit gjysmë të kualifikuar (ndihmës) në këtë drejtim. Ky kualifikim i jep nxënësit mundësinë që ti drejtohet tregut të punës për punësim në veprimtaritë profesionale që lidhen me punimet në elektroteknikë, punime elektrike, elektronike, shitjeje të materialeve dhe pajisjeve elektrike dhe elektronike, si dhe në veprimtari të tjera që kanë lidhje me to. Gjithashtu, nxënësi mund të vetëpunësohet në kuadrin e një biznesi individual në fushën e elektroteknikës.

Me përfundimin e arsimimit për “Elektroteknikë”, niveli I, nxënësi ka të drejtë të vazhdojë arsimimin në nivelin II të kualifikimit profesional (njëvjeçar), në një nga profilet mësimore të këtij drejtimi.

Me vijimin e mëtejshëm të arsimit profesional edhe në nivelin III të drejtimit “Elektroteknik”, nxënësi fiton ”Maturën shtetërore profesionale” me mundësi për vazhdimin e studimeve universitare ose pas të mesmes.