Instalim dhe mirëmbajtje e linjave të TU dhe TL

Profil në drejtimin mësimor Elektroteknikë

Niveli II

Qëllimet e profilit

Qëllimi kryesor i arsimit profesional në profilin “Instalim dhe mirëmbajtje e linjave të TU
dhe TL”, niveli II, tё drejtimit “Elektroteknik”, është “zhvillimi i personalitetit të nxënësve
për të jetuar në përshtatje me botën që i rrethon dhe përgatitja e tyre për t’u punësuar në
veprimtaritë profesionale që lidhen drejtpërdrejt me punimet për shfrytëzimin dhe
mirëmbajtjen e rrjetave elektrike të tensionit të ulët dhe të tensionit të lartë, nënstacioneve
dhe centraleve elektrike”.
Për të realizuar këtë, shkolla profesionale u krijon nxënësve:

 • mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë;
 • mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë,
  shprehitë, qëndrimet dhe vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe
  përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;
 •  mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në
  përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi;
 • mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të
  perspektivës, që lidhen me kualifikimin profesional përkatës;
 • mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional,
  aftësitë sipërmarrëse, si dhe vlerat morale;
 • mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht, për të përballuar vështirësitë që
  do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale;
 • mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së
  punës.

Kompetencat e përgjithshme

Në përfundim të arsimit profesional në profilin “Instalim dhe mirëmbajtje e linjave të TU
dhe TL”, niveli II, nxënësi do të zotërojë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:

 • Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e
  ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.
 • Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të
  informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.
 • Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja
  më efektive dhe më efiçente.
 • Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të
  ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror.
 • Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e
  integrimeve lokale e rajonale.
 • Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij.
 • Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij.
 • Të organizojë drejt procesin e të nxënit të tij dhe të shfaqë gadishmërinë dhe vullnetin
  për të nxënë gjatë gjithë jetës.
 • Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e
  objektivave të pranuara.
 •  Të vlerësojë dhe vetvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe
  çuar më tej arritjet e tij.

Kompetencat profesionale

Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Instalim dhe mirëmbajtje e
linjave të TU dhe TL”, niveli II, nxënësi do të jetë i aftë të zhvillojё mё tej kompetencat
profesionale tё fituara nё nivelin I, si dhe tё ushtrojë kompetenca tё tjera profesionale, si më
poshtë:

 • Tё konceptojё planin pёr hapjen e njё bisnesi tё vogёl nё veprimtaritё profesionale
  pёrkatёse.
 • Tё kryejё llogaritje tё thjeshta ekonomike qё lidhen me veprimtaritё profesionale
  pёrkatёse.
 • Të bëjë organizimin e vogël të punës në punimet e instalimit dhe mirëmbajtjes së linjave
  të TU dhe TL
 • Të interpretojë, plotësojë dhe përgatisë dokumentacionin teknik të profesionit.
 • Të zbatoje standartet teknike të shfrytëzimit të impianteve dhe të pajisjeve të rrjetave
  TU-TL
 • Të interpretojë skemat primare të centraleve dhe nënstacioneve elektrike
 • Të interpretojë skemat sekondare të centraleve dhe nënstacioneve elektrike
 • Të zbatojë rradhën e punës për manovrimet në qarqet primare
 • Të kryejë kolaudimin e aparateve matëse, mbrojtëse dhe aparateve të tjera elektrike
 • Të kryejë instalimin e një koke kablli të tensionit të lartë
 • Të kryejë instalimin dhe mirëmbajtjen e elementeve të veçanta të pajisjeve të një
  impianti shpërndarës TU/TL
 • Të kryejë mirëmbajtjen e pajisjeve të centraleve dhe e nënstacioneve elektrike
 • Të instalojë dhe mirëmbajë impiantin e tokëzimit dhe të rrufepritësit
 • Të kryejë kontrollin e mjeteve dhe pajisjeve mbrojtëse
 •  Të përdorë dhe mirëmbajë veglat, pajisjet dhe materialet e punës
 • Të kryejë veprimet kryesore për të dhënë ndihmën e shpejtë
 • Të zbatojë standardet e profesionit gjatë kryerjes së punimeve
 • Të zbatojë rregullat e sigurisë në punë e të mbrojtjes së mjedisit.

Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm

Përfundimi me sukses i arsimit profesional nё profilin“Instalim dhe mirëmbajtje e linjave të
TU dhe TL”, niveli II, e pajis nxënësin me çertifikatën e punonjësit të kualifikuar në këtë
profil profesional. Ky kualifikim i jep nxënësit mundёsinë që t`i drejtohet tregut të punës për
punësim nё Korporatën Elektroenergjitike Shqiptare (KESH), në operatorët e sistemit të
transmetimit (OST) dhe operatorët e sistemit të shpërndarjes (OSSH) të energjisë elektrike,
si edhe në biznese private të cilat ofrojnë shërbime të instalimit dhe shfrytëzimit të pajisjeve
të rrjetave të TU dhe TL. Me përfundimin e këtij niveli, nxënësi ka mundësi për vazhdimin
e arsimimit në nivelin III (teknik/manaxherial) të arsimit profesional (njëvjeçar) nё drejtimin
pёrkatёs, pёr tё fituar diplomёn e “Maturës shtetërore profesionale”, me mundësi për
vazhdimin e studimeve universitare dhe pas të mesmes.