Loreta Polaj

Loreta Polaj është mësuese e lëndëve profesionale të degës TIK në Shkolla Teknike Elektrike ‘‘Gjergj Canco’’.Diplomuar në Universitetin Europian të Tiranës,Fakulteti Informatikë- Ekonomike,Master Shkencor në degën Teknologji Informacioni dhe Komunikimi.

Ajo ka një eksperiencë disa vjeçare në mësimdhënie të shoqëruar me ҫertifikime të ndryshme.

Me punën e saj Loreta  i përkushtohet edukimit te te rinjve ne rrugën e dijes dhe profesionit .