Riparim pajisjesh elektroshtëpiake

Profil në drejtimin mësimor Elektroteknikë

Niveli II

Qëllimet e profilit

Qëllimi kryesor i arsimit profesional në profilin “Riparim pajisjesh elektroshtëpiake”, niveli
II, tё drejtimit “Elektroteknik”, është “zhvillimi i personalitetit të nxënësve për të jetuar në
përshtatje me botën që i rrethon dhe përgatitja e tyre për t’u punësuar në veprimtaritë
profesionale që lidhen drejtpërdrejt me riparimet e pajisjeve elektroshtëpiake.Për të
realizuar këtë, shkolla profesionale u krijon nxënësve:

 •  mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë;
 • mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë,
  shprehitë, qëndrimet dhe vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe
  përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;
 • mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në
  përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi;
 • mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të
  perspektivës, që lidhen me kualifikimin profesional përkatës;
 • mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional,
  aftësitë sipërmarrëse, si dhe vlerat morale;
 • mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht, për të përballuar vështirësitë që
  do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale;
 • mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së
  punës.

Kompetencat e përgjithshme

Në përfundim të arsimit profesional në profilin “Riparim pajisjesh elektroshtëpiake”, niveli
II, nxënësi do të zotërojë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:

 • Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e
  ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.
 •  Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të
  informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.
 • Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja
  më efektive dhe më efiçente.
 • Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të
  ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror.
 • Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e
  integrimeve lokale e rajonale.
 • Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij.
 • Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij.
 • Të organizojë drejt procesin e të nxënit të tij dhe të shfaqë gadishmërinë dhe vullnetin
  për të nxënë gjatë gjithë jetës.
 • Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e
  objektivave të pranuara.
 •  Të vlerësojë dhe vetvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe
  çuar më tej arritjet e tij.

Kompetencat profesionale

Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Riparim pajisjesh
elektroshtëpiake”, niveli II, nxënësi do të jetë i aftë të zhvillojё mё tej kompetencat
profesionale tё fituara nё nivelin I, si dhe tё ushtrojë kompetenca tё tjera profesionale, si më
poshtë:

 • Tё konceptojё planin pёr hapjen e njё bisnesi tё vogёl nё veprimtaritё profesionale
  pёrkatёse.
 • Tё kryejё llogaritje tё thjeshta ekonomike qё lidhen me veprimtaritё profesionale
  pёrkatёse.
 • Të bëjë organizimin e vogël të punës në punimet e riparimeve të pajisjeve
  elektroshtëpiake
 • Të interpretojë, plotësojë dhe përgatisë dokumentacionin teknik të profesionit.
 • Të zbatoje standartet teknike
 • Të riparojë sobën elektrike
 • Të riparojë mikrovalën
 • Të riparojë fshesën me korent
 • Të riparojë pajisje të vogla elektroshtëpiake(shtrydhëse,mikser).
 • Të riparojë makinën larëse të rrobave
 • Të riparojë makinën tharëse të rrobave
 • Të riparojë makinën larëse të enëve.
 • Të riparojë frigoriferin shtëpiak
 •  Të montojë dhe mirëmbajë aspiratorët
 • Të riparojë ekspresin e kafesë
 •  Të përdorë dhe mirëmbajë veglat, pajisjet dhe materialet e punës
 • Të kryejë saktë veprimet kryesore për të dhënë ndihmën e shpejtë
 • Të zbatojë standardet e profesionit gjatë kryerjes së punimeve
 • Të zbatojë rregullat e sigurisë në punë e të mbrojtjes së mjedisit.

Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm

Përfundimi me sukses i arsimit profesional nё profilin“Riparim pajisjesh elektroshtëpiake”,
niveli II, e pajis nxënësin me certifikatën e punonjësit të kualifikuar në këtë profil
profesional. Ky kualifikim i jep nxënësit mundёsinë që t`i drejtohet tregut të punës për
punësim nё të gjitha bisneset që disponojnë pajisje elektroshtëpiake,në pikat e tregëtimit të
tyre, në pika servisi të pajisjeve elektroshtëpiake dhe elektromekanike, si dhe në veprimtari
të tjera që veprojnë në drejtimin e elektroteknikës. Gjithashtu, nxënësi mund të
vetëpunësohet në kuadrin e një biznesi individual në fushën e mirëmbajtjes dhe riparimit të
pajisjeve elektroshtëpiake..
Me përfundimin e këtij niveli, nxënësi ka mundësi për vazhdimin e arsimimit në nivelin III
(teknik/manaxherial) të arsimit profesional (njëvjeçar) nё drejtimin pёrkatёs, pёr tё fituar
diplomёn e “Maturës shtetërore profesionale”, me mundësi për vazhdimin e studimeve
universitare dhe pas të mesmes.