Shkolla “Gjergj Canco”

Shkolla Gjergj Canco

Historiku i Shkollës

Shkolla e mesme Industriale “7 Nëntori” apo Politeknikumi “7 Nëntori”,me këtë emër njihej gjatë viteve të komunizmit shkolla e mesme profesionale prej së cilës u shkëput në vitin 1983 dhe u krijua më vete Shkolla Elektrike,duke trashëguar të gjitha vlerat e traditat e kësaj shkolle.

Qëllimi i saj ishte përgatitja e teknikëve të mesëm në degët: Elektrike, Elektronikë dhe Ndërlidhje,degë këto nga më të preferuarat në shkollat profesionale të të gjitha kohërave për shkak edhe të mundësisë që krijonin këto specialitete në punësim në vende preferenciale si: Televizioni Shqiptar ,Posta shqiptare,Agjencia Telegrafike Shqiptare,Radiostacionet,centralet etj që kanë patur edhe një zhvilllim të madh ndër vite.
Nga personalitetet që kontribuan me talentin e tyre,ngritjen profesionale, si mësues të këtyre profesioneve përmenden specialistët si Cezar Sina, Xhemal Bushati, Agim Seferi,Hysen Cenkollari ,Nazmi Ramaliu, Kristofor Panoti, Ilia Zguri, Mustafa Koskia, Roland Kondakci, Koco Laci, Mirvjena Pilku, Rajmonda Gjipali etj.

Në 23 Mars 2006 me vendim të Këshillit Bashkiak të Tiranës, shkolla mori emrin: Shkolla Teknike Elektrike “Gjergj Canco” për nder të mësuesit të njohur të arsimit, “Mësues i Popullit”Gjergj Canco,ish drejtor i Shkollës Teknike të Tiranës . Kjo përbën një ngjarje të shënuar për jetën e shkollës sonë,një vlerësim që i bëhet asaj për të mbajtur lart këtë emër të nderuar të arsimit të shkollës shqipe dhe një obligim e detyrim për të çuar më tej arritjet e saj.

Në vitin shkollor 2009- 2010 si i gjithë sistemi arsimor shqiptar,edhe në shkollën Teknike Elektrike “Gjergj Canco” u zbatua për herë të parë struktura e re arsimore 2+1+1 dhe 2+2, pra pas përfundimit të nivelit të parë të shkollimit 2 vjecar, nxënësit zgjedhin një nga profilet e ngushta që ofron secili drejtim mësimor.

Nga ky vit e në vazhdim shkolla ofron drejtimet mësimore :

• Elektroteknikë
• Elektronikë
• Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

Shkolla ka nxjerrë dhe vazhdon të nxjerrë një numër të madh specialistesh të cilët punojnë me sukses në fusha të ndryshme ,në të gjitha nivelet ,si brenda dhe jashtë vendit dhe në fush`a të ndryshme profesionale. Kështu mund të përmendim Geldon Skënderi ,Edlira Ciu, Vilson Ziu, Edi Paloka, Blendi Klosi etj.
Që nga shtatori i vitit 2012 e në vazhdim shkolla është akomoduar në ambjente të reja të rikonstruktuara të ish shkollës së futbollit “Lorio Broçi”.

MISIONI

Shkolla jonë është e përkushtuar të përgatisë dhe përshtasë të rinjtë në tregun e punës,duke ju përgjigjur një objektivi tepër ambicioz, i orientuar në përgatitjen e një shoqerie të kualifikuar.Në përfundim të shkollës tonë ata do të jenë qytetarë të përgjegjshëm të një shoqerie komplekse e moderne,një figure profesionale e profilit të duhur për biznesin dhe tregun.

VIZIONI

Shkolla jonë synon të ofrojë një edukim të plotë,të përgatisë persona me integritet në një mjedis social. Ne do të jemi bashkëudhëtarë në hedhjen e bazave të përgatitjes për jetën dhe projektimin e karrierës së tyre të ardhshme.

Shkolla ështe e organizuar për të ndjekur një “Politikë të Cilësisë” si strategjia bazë për arritjen e ekselencës në arsim dhe duke kontribuar në zhvillimin tërësor të nxënësve në mënyrë të vazhdueshme. Kemi të qëndrueshëm objektivin ku nxënësit duhen të jenë të përgatitur për t’u drejtuar në tregun e punës,por edhe për të ndjekur studimet universitare.

Ne ofrojmë mundësi formimi shumëdisiplinor në menyrë që nxënësit të jenë të aftë të arrijnë objektivat e tyre profesionale për tu ofruar komuniteteve të tyre shërbim te specializuar.

Stafi ynë mësimor dhe drejtues duke punuar efektivisht dhe duke bashkëpunuar së bashku do të punojnë per ta bërë arsimin që ne ofrojmë , më tërheqës,më cilësorë dhe më pranë botës së punës.

Një arsim në funksion të shoqërisë demokratike,tregut,punësimit dhe qytetarisë europiane.

Shkolla jone do të vazhdojë ti japë prioritet orientimit nga praktikat,në mënyre që nxënësit tanë të mos kenë përvetsuar vetëm njohuritë teorike,por edhe ato praktike duke i bërë të aftë për punesim te shpejtë ose vetëpunësim.

Ne do të vazhdojmë të mbështetemi tek përvojat tona të sukseshme të lidhjes dhe bashkëpunimit të shkollës me kompani shtetërore dhe private.Ky bashkëpunim shihet nga ne si një domosdoshmeri për rritjen e cilësisë së arsimit të nxënësve nga njera anë,duke pasur parasysh teknologjinë bashkekohore të avancuar që përdoret nga bizneset,por edhe mundësinë për punësimin e nxënësve në të ardhmen në këto kompani, siç edhe ka ndodhur.

Kombinimi i mësuesve të kualifikuar të lëndëve të përgjithshme me specialistë me përvojë të lëndëve profesionale do të bëjnë të mundur përdorimin e metodave efikase të mësimdhënies si një kombinim i lendëve teorike ku nxënësit kanë mundësi të marrin njohuritë bazë,të diskutojnë,të bëjnë pyetje,me mesimet praktike ku nxënesit të kenë mundësi të zbatojnë njohuritë e tyre dhe të fitojnë shprehitë praktike të nevojshme për profesionet e tyre.

Në mbështetje të metodave të mësimdhënies shkolla disponon laboratorë të kulturës së përgjithshme,profesionale si dhe do të bëjë përpjekje të vazhdueshme për pasurimin e laboratorëve të specialitetiteve që ofron .
Shkolla jonë do të vazhdojë të ofrojë për të nxënit një kurrikul të hapur duke mundësuar nevojat dhe interesat e nxënësve me veprimtari ekstrakurikulare .

Kurrikulat e bazuara në modelet më të mira bashkohore,dhe të mbështetura nga projekte të financuara nga Bashkimi Europian do të vazhdojnë të përditësohen me të rejat e teknologjisë dhe kërkesat e tregut.

Ne vlerësojmë bashkëpunimin me prindërit dhe komunitetin si një përvojë e rëndësishme për një edukim dhe zhvillim të plotë të nxënëse tanë, si në planin akademik por edhe atë social.