Teknologji automatizimi (pilot – PEM)

Profil në drejtimin mësimor Elektroteknikë e Integruar me Elektronikë

Niveli II

Qëllimet e profilit

Qëllimi kryesor i arsimit profesional në profilin “Teknologji automatizimi”, niveli II, tё
drejtimit “Elektroteknikë”, është “zhvillimi i personalitetit të nxënësve për të jetuar në
përshtatje me botën që i rrethon dhe përgatitja e tyre për t’u punësuar në veprimtaritë
profesionale që lidhen drejtpërdrejt me zbatimet e teknologjisë së automatizimit”. Për të
realizuar këtë, shkolla profesionale u krijon nxënësve:

 •  mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë;
 •  mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë,
  shprehitë, qëndrimet dhe vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe
  përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;
 •  mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në
  përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi;
 • mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të
  perspektivës, që lidhen me kualifikimin profesional përkatës;
 • mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional,
  aftësitë sipërmarrëse, si dhe vlerat morale;
 • mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht, për të përballuar vështirësitë që
  do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale;
 • mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së
  punës.

Kompetencat e përgjithshme

Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Teknologji automatizimi”, niveli
II, nxënësi do të zotërojë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:

 • Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e
  ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.
 •  Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të
  informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.
 • Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më
  efektive dhe më efiçente.
 • Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të
  ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror.
 • Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e
  integrimeve lokale, rajonale.
 • Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij.
 • Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij.
 • Të organizojë drejt procesin e të nxënit të tij dhe të shfaqë gadishmërinë dhe vullnetin për
  të nxënë gjatë gjithë jetës.
 • Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e
  objektivave të pranuara.
 • Të vlerësojë dhe vetvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe
  çuar më tej arritjet e tij.

Kompetencat profesionale

Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Teknologji automatizimi”, niveli
II, nxënësi do të jetë i aftë të zhvillojё mё tej kompetencat profesionale tё fituara nё nivelet e
mëparshme, si dhe tё ushtrojë kompetenca tё tjera profesionale, si më poshtë:
– Të organizojë vendin e punës.
– Të bëjë përzgjedhjen e materialeve, veglave, pajisjeve dhe instrumenteve të punës.
– Të përdorë dhe të mirëmbajë mjetet dhe materialet e punës.
– Të analizojë skemat e proceseve teknologjike dhe sistemeve të automatizuara përkatëse.
– Të konceptojë dhe realizojë sisteme të thjeshta të komandimit dhe kontrollit automatik.
– Të kryejë montimin fizik të elementeve përbërës të sistemit të automatizuar.
– Të realizojë lidhjet elektrike dhe elektronike për elementët përbërës të sistemeve të
automatizuara.
– Të kryejë montimin fizik të rrjetit kompjuterik të sistemit të automatizuar.
– Të kryejë instalimin, programimin në PLC dhe përshtatjen e programeve kompjuterike
specifike për sistemet e automatizuara.
– Të kryejë matje, kontrolle dhe diagnostikime të difekteve në sistemet e automatizuara
dhe në elementet e tyre.
– Të kryejë mbikqyrjen dhe mirëmbajtjen e sistemeve të ndryshme të automatizuara.
– Të kryejë diagnostikime të difekteve në sistemin hardware të PLC-ve që kontrollojnë
proceset e automatizuara.
– Të kryejë zëvendësimin e pjesëve elektrike, elektronike, pneumatike, hidraulike,
mekanike etj., që përdoren në sistemet e automatizuara.
– Të kryejë mbikqyrjen, përshtatjen, mirëmbajtjen dhe zëvendësimin e pjesëve të
sistemeve të kontrollit automatik të pompave hidraulike, semaforëve, ashensorëve,
pajisjeve të sigurisë, makinave të transportimit, seleksionimit dhe paketimit të
produkteve, krahëve robotikë etj.
– Të plotësojë dokumentacionin teknik për veprimtaritë që lidhen me zbatimet e
teknologjisë së automatizimit.
– Të zbatojë standardet ndërkombëtare që veprojnë në teknologjinë e automatizimit.
– Të komunikojë me etikën e duhur profesionale.
– Të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit.

Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm

Përfundimi me sukses i arsimit profesional nё profilin “Teknologji automatizimi”, niveli II, e
pajis nxënësin me çertifikatën e punonjësit të kualifikuar në këtë profil profesional. Ky
arsimim i jep mundësi nxënësit t’i drejtohet tregut të punës për t’u punësuar (ose
vetpunësuar) në sektorin e industrisë, për instalimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të
automatizuara, në sektorin e ndërtimit për instalimin dhe mirëmbajtjen e ashensorëve dhe
pajisjeve të kontrollit, mbikqyrjes dhe sigurisë, në shërbimin e sistemeve automatike të
mjeteve të transportit dhe të trafikut, në shërbimin e sistemeve automatike të
telekomunikacionit, në marketingun dhe tregtimin e sistemeve dhe pajisjeve të automatizuara
etj. Pas një përvoje pune dhe trajnimeve të vazhdueshme, ai mund të krijojë një sipërmarrje
të vetën duke punësuar edhe individë të tjerë në veprimtaritë që lidhen me zbatimet e
teknologjisë së automatizimit.
Me përfundimin e këtij niveli, nxënësi ka mundësi për vazhdimin e arsimimit në nivelin III
(teknik/manaxherial) të arsimit profesional (njëvjeçar) nё drejtimin “Elektroteknik”, pёr tё
fituar diplomёn e “Maturës shtetërore profesionale”, me mundësi për vazhdimin e studimeve
universitare ose pas të mesmes.