Telekomunikacion

Profil në drejtimin mësimor Elektronikë

Niveli II

Qëllimet e profilit

Qëllimi kryesor i arsimit profesional në profilin “Telekomunikacion”, niveli II, tё drejtimit
“Elektroteknik”, është “zhvillimi i personalitetit të nxënësve për të jetuar në përshtatje me
botën që i rrethon dhe përgatitja e tyre për t’u punësuar në veprimtaritë profesionale që
lidhen drejtpërdrejt me shërbimet telefonike dhe transmetimet radio-televizive”. Për të
realizuar këtë, shkolla profesionale u krijon nxënësve:

 • mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë;
 • mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë,
  shprehitë, qëndrimet dhe vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe
  përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;
 • mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në
  përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi;
 • mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset teknologjike bashkëkohore e të
  perspektivës, që lidhen me kualifikimin profesional përkatës;
 • mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional,
  aftësitë sipërmarrëse, si dhe vlerat morale;
 • mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht, për të përballuar vështirësitë që
  do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale;
 • mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së
  punës.

Kompetencat e përgjithshme

Në përfundim të arsimit profesional në profilin “Telekomunikacion”, niveli II, nxënësi do të
zotërojë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:

 • Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e
  ndjenjat e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme.
 •  Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të
  informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional.
 • Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja
  më efektive dhe më efiçente.
 • Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të
  ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror.
 • Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e
  integrimeve lokale e rajonale.
 • Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij.
 •  Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij.
 • Të organizojë drejt procesin e të nxënit të tij dhe të shfaqë gadishmërinë dhe vullnetin
  për të nxënë gjatë gjithë jetës.
 • Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e
  objektivave të pranuara.
 •  Të vlerësojë dhe vetvlerësojë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe
  çuar më tej arritjet e tij.

Kompetencat profesionale

Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Telekomunikacion”, niveli II,
nxënësi do të jetë i aftë të zhvillojё mё tej kompetencat profesionale tё fituara nё nivelin I, si
dhe tё ushtrojë kompetenca tё tjera profesionale, si më poshtë:

 • Të bëjë organizimin e vogël të punës në punimet që lidhen drejtpërdrejt me shërbimet
  telefonike dhe transmetimin radio-televiziv
 • Të interpretojë, plotësojë dhe përgatisë dokumentacionin teknik të profesionit.
 • Të zbatojë standardet e profesionit gjatë kryerjes së punimeve
 • Të zbatojë rregullat e sigurisë në punë e të mbrojtjes së mjedisit.
 • Të kryejë saktë veprimet kryesore për të dhënë ndihmën e shpejtë
 • Tё kryejё llogaritje tё thjeshta ekonomike qё lidhen me veprimtaritё profesionale.
 • Të përdorë dhe mirëmbajë veglat, pajisjet dhe materialet e punës
 • Të kryejë matje dhe kontrolle në sektorin e telekomunikacionit
 • Të instalojë sistemin e aparaturave me frekuencë të ulët
 • Të instalojë sistemin e komunikimit me kabëll telefonik
 • Të instalojë sistemin e komunikimit me fibër optike
 • Të vërë në punë dhënësin audio
 • Të vërë në punë dhënësin televiziv
 • Të kryejë shfrytëzimin e telefonisë mobile dhe wireless.
 •  Të kryejë mirëmbajtje dhe riparime në pajisjet e telekomunikacionit

Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm

Përfundimi me sukses i arsimit profesional nё profilin “Telekomunikacion”, niveli II, e pajis
nxënësin me çertifikatën e punonjësit të kualifikuar në këtë profil profesional. Ky kualifikim
i jep nxënësit mundёsinë që t`i drejtohet tregut të punës për punësim nё të gjitha bizneset
(private ose publike) që ofrojnë shërbimet e telekomunikacionit, që disponojnë pajisje për
këto shërbime, në pikat e tregëtimit të tyre, në pika servisi të pajisjeve të telekomunikacionit
si dhe në veprimtari të tjera që veprojnë në drejtimin e telekomunikacionit. Gjithashtu,
nxënësi mund të vetëpunësohet në kuadrin e një biznesi individual në fushën e mirëmbajtjes
dhe riparimit të pajisjeve të telekomunikacionit.
Me përfundimin e këtij niveli, nxënësi ka mundësi për vazhdimin e arsimimit në nivelin III
(teknik/manaxherial) të arsimit profesional (njëvjeçar) nё drejtimin/profilin pёrkatёs, pёr tё
fituar diplomёn e “Maturës shtetërore profesionale”, me mundësi për vazhdimin e studimeve
universitare dhe pas të mesmes.