MIRË SE VINI

Shkolla e mesme profesionale ‘Gjergj Canco’ është e përkushtuar të përgatisë dhe të përshtasë të rinjtë në tregun e punës në drejtimet:

TEKNOLOGJI INFORMACIONI DHE KOMUNIKIMI

ELEKTROTEKNIKË E INTEGRUAR ME ELEKTRONIKË